Obchodní podmínky - Farma Ovčí terasy

Vyberte jazyk:

   
Kontaktujte nás

Oslavy a školení na přání.

Zajistíme vše od ubytování až po výzdobu.

Ubytování v malebné přírodě.

Zažijte relaxaci u sklenky vína při svíčkách.

Rodinná farma s domácí kuchyní.

Nabízíme vždy jen čerstvé a lokální suroviny.

Registrace

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti NOVE 99 s.r.o. – provozovatel Farma Ovčí Terasy

se sídlem 5. května 780/48, Praha 140 00

IČ: 06333737

Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.beee.cz.

Korespondenční adresa, provozovna a příjem reklamací:

Farma Ovčí Terasy

Němčičky 270, Němčičky 691 07

Telefon: 778 099 922

e-mail: denisa@beee.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost: Prodávající velkoobchod i maloobchod: NOVE 99 s.r.o., IČ: 06333737, DIČ: CZ06333737, Spisová značka C 280421 vedená u Městského soudu v Praze, Základní kapitál: 200tis. Kč, sídlo: 5. května 780/48, Nusle, 140 00 Praha 4

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) společnosti NOVE 99 s.r.o., se sídlem 5. května 780/48, Praha, PSČ 140 00, IČ: 06333737, (dále jen „prodávající“) vycházejí z obecně závazných právních předpisů a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“) upravují pravidla používání internetového obchodu Beee (dále jen „internetový obchod prodávajícího“ či „internetový obchod Beee“), provozovaného prodávajícím na webových stránkách www.beee.cz (dále jen „webové stránky“), zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ nebo „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“ nebo ,,spotřebitel“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

2. V internetovém obchodu Beee budou nabízeny ubytovací služby, dárkové poukazy a doplňkové zboží (dále jen „zboží“).

3. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, přičemž oba tyto dokumenty jsou vyhotoveny vždy v českém jazyce.

4. Při uzavírání kupní smlouvy v souladu s těmito VOP se nepoužije ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

5. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Veškeré informace o zboží umístěné na webových stránkách, jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Prodávající si objednává zboží z katalogu zboží umístěného na webových stránkách, kde jsou obsažené informace o zboží včetně ceny (včetně DPH) a všech souvisejících nákladů s tím spojených. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost veškerého zboží  –  dostupnost konkrétního zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

3. Kupující si vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář umístěný na webových stránkách a objednávku odešle. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře činí kupující prodávajícímu závazný návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž kupující je tímto svým návrhem vázán po dobu 30 dnů od odeslání objednávky.

4. Kupujícímu je před odesláním objednávky vždy umožněno zkontrolovat a případně změnit údaje, které uvedl do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou pak prodávajícím považovány za správné a pravdivé.

5. Prodávající obdržení objednávky kupujícímu neprodleně potvrdí formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávce ve smyslu ustanovení § 1827 odst. 1 občanského zákoníku. Součástí tohoto e-mailu bude i odkaz na všeobecné obchodní podmínky v textové podobě v souladu s § 1827 odst. 2 občanského zákoníku. Potvrzení objednávky není považováno za akceptaci návrhu na uzavření smlouvy.

6. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky), a to především v souvislosti s charakterem objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu).

7. Za akceptaci návrhu na uzavření smlouvy a okamžik uzavření kupní smlouvy, je považováno odeslání zboží kupujícímu na adresu uvedenou kupujícím v objednávce či vyzvednutí zboží kupujícím v provozovně Beee anebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy prodávajícím prostřednictvím e-mailu.

8. Webové stránky prodávajícího obsahují mimo jiné i informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace jsou platné jen v případě, že zboží je doručováno výhradně na území České republiky.

9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

10. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

11. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu. 

12. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

 

3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4 odst. 1. VOP je kupující povinen předmětné zboží, s výjimkou zboží dle čl. 4 odst. 2. VOP, v originálním obalu společně s originálem faktury-daňového dokladu zaslat nebo předat prodávajícímu do 14 dnů od takového odstoupení na adresu jeho sídla či v provozovně Beee spolu s vyplněným formulářem pro odstoupení od smlouvy (naleznete pod textem Obch. podmínek). Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží a to i v případě, že zboží nemůže být pro svoji povahu vraceno poštovní cestou.

3. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

4. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

7. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto článku, se kupní smlouva od počátku ruší.

8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá v případě smluv:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

 

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době od potvrzení objednávky prodávajícím, dodací lhůta se počítá na pracovní dny a obvykle se jedná o 2 - 5 pracovních dnů. U platby zboží prostřednictvím dobírky se dodací lhůta počítá ode dne potvrzení objednávky prodávajícím, ve všech ostatních případech ode dne přijetí platby za zboží prodávajícím. Kupující je o dodací lhůtě objednaného zboží informován e-mailem v okamžiku jeho expedice.

2. Zboží bude dodáno kupujícímu způsobem, který si zvolí v objednávce, přičemž má na výběr ze způsobů uvedených na webových stránkách v sekci „způsob dopravy a způsob platby“, kde je též k dispozici ceník dopravného a balného a další podmínky dopravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4. Kupující je povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, pokud bylo nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než byl uveden v objednávce.

5. V případě, že kupující zvolí možnost osobního odběru zboží, je kupující povinen v objednávce zvolit osobní odběr na prodejně, ve které si zboží převezme. Zboží si kupující může převzít poté, co obdrží e-mailem od prodávajícího potvrzení, že zboží je na příslušné provozovně připraveno k převzetí. Zboží je kupujícímu ve vybrané provozovně Beee rezervováno po dobu 14 pracovních dnů ode dne doručení potvrzení o připravení zboží na provozovně. Pokud si kupující v této lhůtě zboží nevyzvedne, kupní smlouva nebude uzavřena a objednávka bude stornována.

6. V případě osobního odběru zboží může být kupujícímu vydáno pouze zboží uvedené v jeho objednávce. Jiné zboží nacházející se v provozovně si kupující může zakoupit, avšak za ceny platné pro prodej v provozovně a nikoli za ceny platné pro prodej prostřednictvím internetového obchodu Beee.

7. Spolu se zbožím kupující vždy obdrží fakturu-daňový doklad za zboží.

8. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu, příp. přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od prodávajícího, resp. přepravce převzít.

 

5. CENA ZA ZBOŽÍ A ZPŮSOB PLATBY ZA ZBOŽÍ

1. Ceny za zboží uvedené na webových stránkách jsou platné pouze pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu Beee.

2. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

3. V uvedených cenách za zboží je zahrnuta daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Uvedené ceny nezahrnují náklady na poštovné a balné.

4. Kupující může uhradit cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty v provozovně prodávajícího;

v hotovosti na dobírku,

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího,

5. V případě dodání zboží na dobírku uhradí kupující cenu za zboží při jeho převzetí doručovateli. K ceně za zboží budou připočteny náklady na poštovné a balné dle ceníku uvedeného na webových stránkách v sekci „Informace o doručení“.

6. V případě osobního odběru zboží uhradí kupující cenu za zboží při jeho převzetí v provozovně Beee, a to v hotovosti nebo prostřednictvím platební karty.

7. Dále je možné cenu zboží uhradit bankovním převodem na účet prodávajícího.

V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající zašle kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby. Zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě nebude zboží odesláno popř. předáno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

8. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky dle čl. 3 odst. 6. VOP, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

9. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 odst. 7 a odst. 9. VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad.

3. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a) má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané,

b) se hodí se k účelu, který prodávající uvádí či ke kterému se zboží takového druhu obvykle používá,

c) odpovídá požadavkům právních předpisů,

d) je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e) odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy.

4. Ustanovení uvedená v čl. 7 odst. 3 VOP se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží.

6. V případě, že zboží nemá vlastnosti podle čl. 7 odst. 3. VOP, má kupující, právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat výměnu této součásti nebo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.

7. Není-li možné dodání nového zboží, může kupující odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující, právo na bezplatné odstranění vady.

8. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součástí má kupující, který je spotřebitel, i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující rovněž právo od smlouvy odstoupit.

9. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

7. REKLAMACE A JEJÍ UPLATNĚNÍ

1. Práva z vady i práva ze záruky za jakost (dále jen „reklamace“) se uplatňují u prodávajícího.

2. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí této doby nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností podle článku 8. těchto VOP. Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada.

3. Reklamace se uplatňují osobně v provozovně Beee anebo prostřednictvím pošty, a to bez zbytečného odkladu po zjištění vady zboží, nejpozději však v poslední den stanovené doby.

4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen předložit reklamované originální zboží, originální obal výrobku, originál faktury-daňového dokladu o koupi tohoto zboží, a dále uvést konkrétní popis vady a své kontaktní údaje.

5. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, a dále potvrzení o datu, místu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě reklamace prováděné prostřednictvím poštovní služby, zašle prodávající toto potvrzení kupujícímu e-mailem.

6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

7. V případě, že prodávaná věc není v rozporu s kupní smlouvou, nemá žádné vady, či již uplynula záruční doba či lhůta pro uplatnění vad, nemá kupující právo na výměnu věci, slevu z kupní ceny, ani nemá právo od kupní smlouvy odstoupit, s výjimkou případu dle čl. 4 VOP.

8. Kupující je povinen převzít reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

9. Vzorky a dárky, které kupující obdrží bezplatně společně s objednaným zbožím, nelze reklamovat.

10. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů naleznete níže.

 

9. EVIDENCE TRŽEB

1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Prodávající má kdykoliv právo změnit tyto VOP. Takto změněné VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na webových stránkách nebo dnem v nich uvedených. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4. Kupní smlouva včetně všeobecných obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

6. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7. Pokud se některé ustanovení těchto VOP stane zcela nebo z části neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení v plné platnosti a účinnosti a namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.

8. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 12.12.2020.

 

 

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZE STRANY SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁNY V SOULADU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY, A TO ZEJMÉNA S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) Č. 2016/679, O OCHRANĚ FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A O VOLNÉM POHYBU TĚCHTO ÚDAJŮ A O ZRUŠENÍ SMĚRNICE 95/46/ES (DÁLE JEN: ,,NAŘÍZENÍ“).

 

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost NOVE 99 s.r.o., se sídlem 5. května 780/48, Praha 4, IČ: 06333737, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 280421, která je provozovatelem e-shopu www.beee.cz (dále jen „Správce“ nebo „Společnost“).

Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Farma Ovčí Terasy, Němčičky 270, 691 07 Němčičky, adresa elektronické pošty denisa@beee.cz

2. KUPUJÍCÍ

Kupující je fyzickou osobou, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Společnosti zboží (dále jen „Kupující“ nebo „Subjekt údajů“).

3. OSOBNÍ ÚDAJE

Správce zpracovává osobní údaje, které jsou potřebné v souvislosti uzavřením smlouvy, resp. dokončením objednávky.

Mezi tyto údaje patří jméno, příjmení, adresa, platební údaje, telefon a e-mail (dále jen: ,,Osobní údaje“).

V případě, že má Kupující vytvořený i zákaznický účet, je možné, že dochází ke zpracování i dalších údajů, které byly Kupujícím poskytnuty dobrovolně.

E-mail slouží rovněž jako identifikační údaj pro přihlášení Kupujícího do jeho účtu. Zároveň se, mimo jiného, využívá i jako místo pro doručení potvrzení objednávky a dalších potřebných informací.

4. ÚČEL A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Společností a Kupujícím, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu.

4.2 Splnění právní povinnosti

Daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, budou Osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Společností a Kupujícím.

Plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu. Společnost je oprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje Kupujícího, údaje o zboží a údaje z komunikace s Kupujícím dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.

4.3 Oprávněné zájmy Společnosti, ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti

Účinná obhajoba v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor.

Oprávněným zájmem Společnosti je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, jestliže Společnost získala podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží Kupujícímu. Oprávněný zájem vzniká v návaznosti na vytvořenou objednávku Kupujícího na e-shopu Společnosti.

4.4 Marketingové a obchodní nabídky služeb Společnosti

Plošné zasílání obchodních nabídek zboží: zasílání obecných reklamních sdělení bez zacílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování Osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

Individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Společnost neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, neboť se nejedná o automatizované zpracovávání, ale ruční tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování Osobních údajů je v tomto případě 3 roky.

Cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V prvé řadě jsou to cookies nutné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Dále se jedná o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě. S použitím druhého typu cookies musí Subjekt údajů vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.

5. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

5.1 Právo na přístup k Osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto Osobním údajům.

5.2 Právo na opravu Osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné Osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

5.3 Právo na výmaz Osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se daného Subjektu údajů týkají, a Správce má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením.

5.4 Právo na omezení zpracování Osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování jeho Osobních údajů, v případech stanovených Nařízením.

5.5 Právo na přenositelnost Osobních údajů

Za podmínek stanovených Nařízením má Subjekt údajů právo získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce, kterému byly Osobní údaje poskytnuty.

5.6 Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých Osobních údajů zpracovávaných z důvodu oprávněného zájmu Správce, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu Správce. Pokud se Osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování Osobních údajů, které se ho týkají pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

5.7. Právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Osobních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas lze odvolat prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu: denisa@beee.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla Správce, či do datové schránky Správce (ID: jes954s ). Souhlas se zasíláním informací o novinkách a slevových a marketingových akcích týkajících se zboží Správce lze odvolat také prostřednictvím elektronického odhlašovacího systému kliknutím na odkaz pro odhlášení z odběru novinek přímo v zaslaném e-mailovém obchodním sdělení.

5.8 Uplatnění práv

Výše uvedené práva může subjekt údajů uplatnit prostřednictvím elektronické pošty oznámením zaslaným na e-mailovou adresu:  denisa@beee.cz, písemným oznámením zaslaným na adresu sídla správce, či do datové schránky správce (ID: 2ycw5b).

Pokud Subjekt údajů uplatní některé z výše uvedených práv má Společnost právo žádat prokázání totožnosti Subjektu údajů.

Společnost je oprávněna v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

5.9 Právo podat stížnost

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů je porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

6. POSKYTNUTÍ A PŘESNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud Subjekt údajů neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se Společností a poskytnout mu zboží. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro dodání konkrétního zboží ze strany Společnosti.

Po uplynutí lhůt uvedených v článku 4. Společnost Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

Subjekt údajů je povinen Společnosti poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Subjekt údajů, který je zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých Osobních údajů. Společnost za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

7. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Zpracováním Osobních údajů může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

7.1 Doručovatelé zásilek

Společnost je oprávněna poskytnout za účelem doručení objednaného zboží jméno, příjmení (včetně případného dodatku charakterizujícího blíže osobu nebo firmu podnikající fyzické osoby), titul (je-li uveden), doručovací adresu a telefonní číslo Subjektu údajů subjektu zajišťujícímu doručení objednaného zboží.

7.2 Poskytovatelé účetních daňových a právních služeb

Společnost je oprávněna poskytnout Osobní údaje také osobám poskytujícím správci účetní, daňové a právní služby za účelem plnění svých zákonných povinností a v případech, kdy je to nezbytné pro stanovení, výkon nebo ochranu právních nároků, ať již v soudním, mimosoudním či správním řízení.

7.3 Subjekty posuzující oprávněnost reklamací
 

Společnost je oprávněna poskytnout subjektu zajišťujícímu pro Společnost posouzení oprávněnosti reklamace daňové doklady k zakoupenému zboží obsahující kromě zákonem vyžadovaných náležitostí také e-mailovou adresu a telefon Subjektu údajů.

8. TECHNICKÁ OPATŘENÍ

K ochraně Osobních údajů Subjektu údajů přijala Společnost potřebná organizačně-technická opatření k zabránění především ztrátě, neoprávněné manipulaci, neoprávněnému přístupu a jakéhokoli jiného zneužití. Přijatá opatření jsou průběžně prověřována z hlediska jejich funkčnosti a účelovosti s cílem zajistit maximální standard ochrany osobních údajů. Aplikaci a dodržování organizačně-technických opatření je průběžně monitorováno a jsou přijímáno nová technická řešení s ohledem na technologický vývoj. Osoby, jimž osobní údaje Společnost zpřístupňuje, jsou oprávněni spolupracovat se Společností výlučně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, která zajišťuje požadovaný maximální standard ochrany osobních údajů.

 

V Praze dne 12.12.2020

 

Motto

Nespočítané můžeš spočítat

Nevyřčené můžeš vyslovit

Neochutnané musíš ochutnat

Kontakt:
Denisa Šopíková:
E-mail: denisa@beee.cz
Tel: +420 778 099 922